• dnash43

Chrëschdag : Business oder méi?

Updated: Dec 14, 2021Et däerf een déi wirtschaftlech Wichtegkeet vu Chrëschtdag net ënnerschätzen.

Ouni Chrëschtdag, wéi kéinten d'Fabrikante vu Plastiksspillsaachen iwwerliewen?

Firwat géif een eppes total Onnëtzes de 24ten Dezember fir seng Fra kafen?

An d’Welt wär vu Schnuddelhénger iwwerrannt.

Mam richtege Wäitbléck kann een d’Wichtegkeet vu Chrëschtdag fir eis materiell Welt begräifen.

Ech hoffen et gëtt kee Mëssverständnes, ech si wierklech net géint Chrëschtdag.

Nëmmen, et gëtt e puer Phenomeener déi bei mir net esou gutt ukommen.

Et héiert een déiselwecht Chrëschtdagslidder vum 1ten November bis de 26ten Dezember, an esouvill “Jingle Bells” geet mir op d’Nerven.

Bäileefeg gesot, de Bing Crosby ass eemol an den Tounstudio gaangen, an huet de Museker gesot, “Kolleegen, d’Stéck dat mir haut ze maachen hunn, et muss séier goen, ech hunn e Päerd zu Hialeah lafen an ech wëll dat kucken. Mir maachen nëmmen eng Opnam, fofzéng Minutten, da sinn ech fort.”

An d’Stéck?

“White Christmas”!

Egal, wat mech am meeschte stéiert, ech muss gutt gelaunt sinn, op ech wëll oder net, nëmme well et Chrëschtdag ass.

Ech sinn net driibseg, mee keen däerf mer soe wann ech laache muss!gloomy

Dat ass wéi wann ee mer sot, ech soll mech impfe loossen.

Kee Schwäin klaut mer meng Fräiheet, ech stemme fir den AdR!

Esou, wann ech eppes vun enger begaabter Kolleegin léinen däerf, soen ech “Happy Holidays”, deen anere Begrëff kann ech net méi héieren!

Kommt heem Här Scrooge, mir verzeien Iech alles!


Dennis 10 Dezember 2021

0 views0 comments

Recent Posts

See All