• dnash43

Vun d’Däerm vu Mengen Erënnerungen

Updated: May 26, 2020


Ech weess net ob ech mäin Titel op Lëtzebuergesch iwwersetze kann. Däerf ech soen, “ Vun d’Däerm vu Mengen Erënnerungen” soen? Ech weess et net, mä dir wësst sécher wat ech mengen.

An der Lescht hunn ech gemierkt datt mir heiansdo e Wuert an de Kapp sprengt, un dat ech mech vu menger Kandheet ennënere kann. Heinsdo héieren ech och e Wuert dat ech vun menger Famill kennen.

Un d‘Wierder hunn ech zënter 30 Joer net méi geduecht.

Wéi ech e kléngt Kand war, hunn ech all dag Lëtzebuergesch héieren. Mä ech hunn et net geschwaat. Ech hunn als Erwuessenen geléiert, datt et zwee Deeler am Gehier geet— ee fir ze schwätzen, an een anere fir ze verstoen. Ech konnt Lëtzebuergesch liicht verstoen, mä ech wosst net wéi ech ka “Moien” soen. Ass dat net komesch!?

Hei ass eng kurz Lëscht vun de Wieder déi mir an de Kapp komm sinn.

Butzeg

Op eemol

Lächerlech

Prachtvoll

An dann eng Lëscht vun d’Wierder, dat wann ech se héieren, soen ech “ah jo! Ech ka mech elo dat Wuert erënneren!” An ech weess direkt watt et heecht.

Follegen (Ech war net ëmmer brave als Kand”

Mëncheméiglech! (meng Mamm an meng Tatta huet dës Ausdrock fréier vill benotzt — mä d’Manner ni)

E Kärel ( Mäi Papp huet dat Wuert benotzt, mee ech hunn ëmmer geduecht dat et e knachtegt Wuert war.

Mippchen

Nouvellen

Kräfteg (meng Mamm huet en Kéier gesot dat ech, als Kand, kräfteg Been hat. Ech wosst net op dat e Kompliment oder net war.)

Friessen ( mir haten Hënn)


Hoffentlech geet et méi!

Michele 20 Mee 2020

5 views0 comments

Recent Posts

See All